İşKur

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Nasıl Alınır?

Kısa çalışma ödeneği almak ülkemizin içerisinde bulunduğu kriz ortamında yeniden gündeme gelmeye başladı. Sanayi kuruluşlarının kısmen üretimi durdurması, işçi çıkarması, vb. olumsuzlukların yaşandığı günümüzde gündemde önemli bir yer tutan kısa çalışma ödeneği;

 • İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
 • İşçilerim GSS primlerinin ödenmesi

Şeklinde uygulanan bir uygulamadır. Çalışılmayan dönemde alınan bu maddi destek ile işçilerin yaşadığı maaş kesintilerinin telafisi hedeflenerek kriz dönemlerinde yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği kavramı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında yapılan değişiklik ile hayatımıza girmiş ve 2005 yılından bu yana istenen şartları yerine getiren çalışanlara ödenmeye devam etmektedir.

 • Deprem, sel, vb. doğal afetler,
 • Salgın hastalıklar,
 • Yangın, seferberlik, vb. gibi zorlayıcı sebepler,
 • Sektörel daralma,
 • Bölgesel veya genel ekonomik bozulmalar

Nedeniyle üretiminde kısıntıya giderek çalışma saatlerini düşüren veya durduran işletmelerin neden olduğu mağduriyeti gidermek amacıyla devreye alınan kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan belirlenen süre boyunca karşılanarak çalışma saatlerinde kısıntıya giden veya durduran işletmelerin neden olduğu maaş kesintilerini telafi etmeyi amaçlamaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşulları denilince ilk akla gelen her ne kadar çalışmayı kısmen ya da tamamen durdurmak olarak düşünülse de ilgili şart tek başına kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için yeterli değildir. İşletmelerle birlikte işçilerin de belirli şartları yerine getirerek başvuruda bulunulması gerekmekte olup özetle kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için;

 • İşverence yapılan kısa çalışma ödeneğinden faydalanma talebinin uygun bulunması,
 • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmaya başlanacak olan tarihte ödenekten faydalanacak işçilerin işsizlik maaşından yararlanma şartlarını yerine getiriyor olması,
 • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak işçinin isminin işverence başvuru sırasında kısa çalışmaya katılacak işçiler listesinde yer alıyor olması

Gerekmektedir. Listede yer alan birinci ve üçüncü koşul işvereni ilgilendirirken ikinci koşul için açıklama yapmak gerekirse işsizlik maaşına hak kazanma koşullarını hatırlatmakta yarar vardır. Kısa çalışma ödeneği şartları arasında yer alan işsizlik maaşına hak kazanma şartları;

 • Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün ödenmiş prime sahip olunması,
 • Son 120 günlük ödenmiş primlerin kesintisiz olarak yatırılmış olması

Şeklinde sıralanabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nereye Yapılır?

Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapacak olan işverenler İŞKUR üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmektedirler. Başvuruda bulunulurken;

 • Kriz, doğal afet, zorlayıcı sebep, vb. kısa çalışma sebebi ile bu sebeplerin işletmeye olası etkilerini açıklayıcı belgelerin sunulması,
 • İşyeri unvanı ve adresi gibi bilgilerle birlikte varsa sendika anlaşmaları gibi bilgilerin sunulması,
 • İŞKUR tarafından istenen formatta başvuruda bulunulması

Gibi kriterlere dikkat edilerek başvurunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunmak için işletmeler İŞKUR’a yapacakları müracaatlarda yukarıda bahsettiğimiz kriterleri gösterecekleri;

 • Kısa Çalışma Talep Formu,
 • Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi

Belgelerini doldurarak başvurusunu tamamlayacaktır. Başvurunun ardından başvuru değerlendirme süreci gerçekleştirilerek işveren talebi incelenecek ve talebin uygun bulunması halinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek olan işçiler için İŞKUR tarafından gerekli ödemeler gerçekleştirilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

Kısa çalışma ödeneği talebinin değerlendirilmesi detaylı ve titizlikle takip edilen bir süreçtir. İŞKUR’a iletilen talepler öncelikle şekil ve yöntem açısından ilgilendikten sonra taleplerin doğruluğunun teyidi için başvurular;

 • C. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca,
 • İş müfettişlerince

İncelenerek talep olumlu ya da olumsuz olacak şekilde sonuçlandırılır. İş müfettişlerince yapılacak olan incelemede karar sürecine etki etmesi ve işverence kısa çalışma yapılmasına sebebiyet veren olayların etkilerinin karşılaştırılması açısından ek evraklar talep edilmekte olup bu evraklar;

 • Üretimde meydana gelen değişimleri gösterir belgeler,
 • Satış ciroları gösterir belgeler,
 • Stok durum ve maliyetlerini gösterir belgeler,
 • Alınan / verilen siparişleri gösterir belgeler,
 • Yüklenicisi olunan ihaleleri ve imzalanan sözleşmeleri gösterir belgeler,
 • Tahsil edilen ve edilemeyen alacakları gösterir belgeler,
 • İşletme borç ve kambiyo hesaplarını gösterir belgeler,
 • Üretimde çalışan işçiler ve sayılarında yaşanan değişimleri gösterir belgeler,
 • İşletme faaliyet karı, net kar, vb. hesaplarının gösterildiği bilanço ve gelir tablosu,
 • İşletmede çalışan işçilerin maaş, sigorta, vb. ödemelerini gösterir belgeler,
 • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılması için başvuruda bulunulan işçileri gösterir liste,
 • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılması planlanan dönem tarihlerini ve süresini gösterir belgeler,
 • Toplu iş sözleşmesi bulunması halinde sendika yetkililerinden ve işçilerden edinilecek bilgilerin kayıt edildiği belgeler

Olarak sıralanabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar?

Kısa çalışma ödeneği miktarı ve hesaplaması, ödenek için başvuruda bulunulan işçinin son 12 aylık ödenmiş brüt sigorta prim ortalamasına göre değişmektedir. Hesaplama yapılırken;

 • Son 12 aylık brüt sigorta priminden günlük prim ortalamasının hesaplanması,
 • Hesaplanmış günlük sigorta primi ortalamasının %60’nın kısa çalışma ödeneği olarak belirlenmesi

Şeklinde süreç takip edilir. Yapılan hesaplama sonucu elde edilen sonucun brüt asgari ücretin 1,50 katını geçmesi halinde ise hesaplama sonucu değil, brüt asgari ücretin 1,50 katı baz alınarak çalışılmayan günler için işçilere kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Bankaya Ödenir?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri içim İŞKUR PTT şubelerini tercih etmektedir. Ödenekten hak kazanan işçiler ödemenin gerçekleştirildiği tarihlerde PTT şubelerinden ödemelerini teslim alabilirler.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenir?

Kısa çalışma ödeneğinin ödenme tarihi ödeme süresince her ayın 5’i olarak belirlenmektedir. Ayın 5’inin resmi tatile denk gelmesi halinde devam eden ilk iş günü istenilen PTT şubelerinden hak sahipleri tarafından hak edilen kısa çalışma ödeneği ödemeleri teslim alınabilmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Sonlanır?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi olarak esas olan tarih her ne kadar işverence ödenekten faydalanmak için belirtilen süre olarak dikkate alınsa da 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre ödenekten faydalanılabilecek azami süre olarak 3 ay belirtilmektedir. Ayrıca Kanun’da 3 aylık sürenin 6 aya çıkartılabileceği Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleştirilebileceği yer almaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçilerde SGK Primleri

Kısa çalışma ödeneğinde SGK prim ödemeleri İŞKUR tarafından gerçekleştirilmekte olup gerçekleştirilen kısa çalışma nedeniyle işçilerin gerek maaş gerek sigorta primi olarak içine düşecekleri herhangi bir mağduriyet bulunmamaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneğinde Rapor Parası

Kısa çalışma ödeneğinde rapor parasını almak isteyen işçilerin sahip oldukları raporun kapsadığı istirahat günleri, rapor parasının alınıp alınamayacağını belirlemektedir. Rapor dönemi;

 • Normal çalışmanın gerçekleştirildiği tarihte ise rapor parasının alınabileceği,
 • Çalışılmayan tarihler olarak denk gelmiş ise rapor parasının alınamayacağı

Kanun’a göre düzenlenerek uygulanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneğinde İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşından kısa çalışma ödeneğinin mahsubu 4447 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmektedir. Kanun’a göre işsizlik maaşına hak kazanmış hak sahiplerinin geçmiş dönemlerinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olmaları halinde kendilerine ödenen bu tutarlar işsizlik maaşından kesilmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğine Haciz

Kısa çalışma ödeneğinin haczedilmesi sadece işçinin icralık borcunun nafaka borcu olması ile mümkün olup bunun dışında herhangi bir icra nedeniyle kısa çalışma ödeneği ödemeleri haczedilmesi söz konusu değildir.

İş Arayan Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

İŞKUR Maaşları Ne Kadar?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu