Bilgi Arşivi

2020 Milletvekillerinin Görevleri ve Güncel Maaşları Ne Kadar?

Milletvekilli olarak seçilen kişilerin seçildiği bölgeye hizmet etmek ve halkın haklarını korumak ve halkı temsil etmek gibi sorumlu olduğu birçok husus bulunmaktadır. Milletvekillerinden öncelikli olarak bunlar beklenmektedir. Fakat milletvekillerinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri bunlarla sınırlı değildir.

Aynı zamanda milletvekillerinin yapması gereken görevler ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar aşağıdaki gibidir:
 • Kanun hazırlamak,
 • Kanun değiştirmek,
 • Kanunu yürürlüğe sokmak,
 • Yürürlükten kanun kaldırmak,
 • Yürütme organlarını denetlemek,
 • Bakanlar kurulunu denetlemek,
 • Hükümeti denetlemek,
 • Bakanlar kuruluna ve hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkartmak hususunda yetki vermek,
 • Ülke bütçesini oluşturmak,
 • Ülke bütçesini tartışmak,
 • Ülke bütçesini kabul etmek,
 • Savaş ilanı, tezkere, asker çıkartma, anlaşma ve para basma gibi konuların meclisten geçmesini sağlar,
 • Uluslararası anlaşmaların onaylanması, tartışılması sürecinde karar hakları vardır,
 • Vatandaşın hak ve hukukunu korur,
 • Vatandaşı temsil eder.

Milletvekili Ne Kadar Maaş Alır?

Milletvekili maaşları en yüksek devlet memuru aylığı esas alınarak hesaplanmaktadır. Toplu sözleşme zammı kapsamında her yeni yılın ocak ve temmuz ayında maaşlarına zam yapılmaktadır. Ayrıca enflasyon farkının da milletvekillerinin aylık maaşlarına yansıtılması söz konusudur. Ayrıca milletvekillerinin maaşlarında bazı unsurlara göre değişiklikler gözlenmektedir. Örneğin milletvekilinin evli olup olmaması, çocuğunun olup olmaması gibi unsurlar milletvekili maaşlarında farklılıklara sebep olmaktadır.

Bu hususta milletvekili maaşlarında farklılık gözlenmesine sebep olan bazı durumlar aşağıdaki gibidir:
 • Milletvekilinin medeni durumu,
 • Çocuğunun olup olmadığı,
 • Vergiler,
 • Sigorta,
 • BES kesintisi

Milletvekillerinin 2019 yılında aldıkları maaş 22.500 TL kadardı. 2020 yılında ise milletvekillerinin maaşında büyük bir artış yaşandı ve milletvekilleri 2020 yılı itibariyle asgari olarak 25.000 TL civarında maaş almaya başladı. Aynı artış emekli milletvekilleri için de geçerli olmaktadır. 2019 yılında 13.500 TL emekli maaşı alan emekli milletvekilleri, 2020 yılında ise 15.000 emekli aylığı almaktadır.

Milletvekili Olma Şartları Nelerdir?

Milletvekili olmak isteyen kişilerden bazı koşulları sağlaması beklenmektedir. Bu koşulları sağlamayan kişilerin milletvekili olması gibi bir durum söz konusu değildir. Milletvekili olmak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartları aşağıdaki gibi listelemek mümkündür:

 • Milletvekili adaylarının T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Askerlikle ilişiği bulunmamalıdır.
 • Yüz kızartıcı suçlar işlenmemiş olmalıdır. Af gelmiş olsa bile yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm yiyen kişilerin milletvekili adayı olması mümkün değildir.
 • Milletvekili adaylarının taksirli suçlar hariç tutularak 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olması gerekir.
 • Ayrıca adayların kamu hizmeti mahrumiyeti bulunmamalıdır. Adaylar kamu haklarını kullanmakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor olmalıdır.

Bu şartlara uyan kimseler herhangi bir siyasi parti altında ya da bağımsız olarak milletvekili adaylığını ortaya koyabilir ve halkın oyları sonucunda milletvekili olarak seçilebilir.

Hangi Suçlar Milletvekili Olmak İçin Engel Teşkil Eder?

Milletvekili adayı olacak kişilerin bazı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması şartı aranmaktadır. Bu suçlardan dolayı hüküm giyen kişilerin milletvekili olması imkansızdır. Kişilerin milletvekili olmasının önünde büyük bir engel teşkil eden bazı suçlar aşağıdaki gibidir:

 • Kara para aklama,
 • Resmi ihalelere fesat karıştırma,
 • Devlet sırlarını açığa çıkartma,
 • Uyuşturucu kaçakçılığı,
 • İnsan kaçakçılığı,
 • Rüşvet,
 • Hırsızlık,
 • Sahtecilik,
 • İnancı suiistimal etmek,
 • Alım – satımlara fesat karıştırmak,
 • Devlete karşı işlenen suçlar,
 • Rüşvet
 • Uyuşturucu ticareti yürütmek,

Kişilerin milletvekili olmasına engel teşkil eden bazı suçlar yukarıdaki gibidir. Bu suçları işleyen ve bu suçlardan kaynaklı olarak yargı karşısına çıkarılıp hüküm giyen kişilerin milletvekili olmaları gibi bir durumdan söz edilemez.

Milletvekili Yemini Nedir?

Milletvekili yemini, yapılan seçimlerin akabinde milletvekili olarak seçilen kişilerin görevlerini yerine getirmeye başlamadan önce ettikleri yemindir. Bu yemini meclis kürsüsünde ederler. Milletvekili yemininin edilmesi zorunludur ve seçimlerin ardından milletvekili olarak seçilen her milletvekili bu yemini eder. Milletvekili yemini ise şöyledir:

 • “Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk millet önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Bu yeminin meclis kürsüsünde edilmesinin ardından milletvekillerini görevlerini icra etmeye başlayabilir.

Milletvekili Seçimleri Kaç Yılda Tekrarlanır?

Milletvekili seçimleri daha önceleri 5 yılda 1 kez yapılmaktaydı. Fakat 2007 yılında yapılan referandumun ardından milletvekili seçimlerinin kaç yılda bir yapılacağı konusunda da değişikliğe gidildi. Bu değişiklik kapsamında 2007 yılının ardından milletvekili seçimleri artık 4 yılda 1 yapılmaya başlandı.

Milletvekilleri Kaç Kere Üst Üste Milletvekili Adayı Olabilir?

Milletvekillerinin üst üste kaç dönem seçilebileceği konusunda herhangi bir yasal sınırlama söz konusu değildir. Kişiler bahsi geçen koşullara uyuyor oldukları takdirde istedikleri kadar milletvekili adayı olabilir ve yeterli oy toplayabildikleri takdirde de istedikleri kadar milletvekilliği görevini yürütebilir. Yasalarımızda bu konu hakkında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Fakat bazı siyasal partiler bu konu hakkında iç tüzüklerinde bazı maddelere yer vermiştir. Bazı bazı siyasal partilerin iç tüzüklerinde o partiden milletvekilliğine adaylığını koyacak kişilerin en fazla kaç dönem milletvekilliği yapma hakkına sahip olduğuna dair ibareler yer almaktadır. Bu hususta da siyasal partiler arasında değişiklikler gözlenmektedir. Buna örnek olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nden aday olan bir kişinin maksimum üç dönem milletvekilliği yapma hakkı bulunmaktadır. Fakat Halkların Demokratik Partisi’nden milletvekili adayı olan bir kişi en fazla 2 dönem milletvekilliği yapabilmektedir.

Milletvekili Dokunulmazlığı Var Mıdır?

Milletvekili adayları seçimi kazanmalarının ardından dokunulmazlık hakkına da sahip olmaktadır. Böylece milletvekillerinin mesleklerini icra ederken herhangi bir baskı altında kalmamaları ve görevlerine daha rahat bir biçimde sürdürmeleri amaçlanmıştır. Yasama dokunulmazlığı olarak da bilinen bu dokunulmazlık hakkının iki türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki daimi dokunulmazlıktır. Daimi dokunulmazlık hakkı bulunan milletvekilleri, görev süreleri boyunca dokunulmazlık hakkına sahip olduğu gibi görev sürelerinin ardından emekli olduklarında da bu dokunulmazlık hakkına sahip olmaya devam etmektedir. Diğer dokunulmazlık türü ise geçici dokunulmazlıktır. Geçici dokunulmazlığın kapsadığı dönem ise yalnızca milletvekillerinin görevlerini icra ettiği süreçtir. Milletvekillerinin görev süreleri bittiğinde geçici dokunulmazlıkları da kaldırılır.

2020 Yılında TBMM’de Kaç Milletvekili Görev Yapar?

2020 senesinde TBMM’de yer alan toplam milletvekili sayısı 586’dır. Bu milletvekillerinin 485 tanesi erkek iken, 101 tane milletvekili ise kadındır. 2020 yılı içerisinde TBMM’de en çok milletvekili sayısı bulunan parti Adalet ve Kalkınma Partisiyken, ikinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi ve üçüncü sırada ise Halkların Demokratik Partisi gelmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partilere göre milletvekilleri sayısını ise şöyle sıralamak mümkündür:
 • Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 291 milletvekili bulunmaktadır.
 • Cumhuriyet Halk Partisi’nin 138 milletvekili bulunmaktadır.
 • Halkların Demokratik Partisi’nin 58 milletvekili bulunmaktadır.
 • Milliyetçi Hareket Partisi’nin 49 milletvekili bulunmaktadır.
 • İYİ Parti’nin 37 milletvekili bulunmaktadır.
 • Türkiye İşçi Partisi’nin 2 milletvekili bulunmaktadır.
 • 1 milletvekili ile TBMM’de yer alan partiler şunlardır:
 • Büyük Birlik Partisi,
 • Demokrasi ve Atılım Partisi,
 • Demokrat Parti,
 • Demokratik Bölgeler Partisi,
 • Saadet Partisi.
 • TBMM’de yer alan bağımsız milletvekili sayısı ise 6’dır.

Güncel Pilot Maaşları Ne Kadar (THY, Pegasus, Onur Air) ?

Güncel Belediye Başkanı Maaşları Ne Kadar?

ATT Maaşları Ne Kadar (Devlet ve Özel) ?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu